Werkgebieden

Algemene voorzieningenAlgemene voorzieningen zijn voorzieningen waar iedere inwoner gebruik van kan maken. Er zijn drie soorten algemene voorzieningen:
- Gemeentelijke voorzieningen zoals het algemeen maatschappelijk werk.
- Commerciële voorzieningen zoals de maaltijdenservice en de boodschappendiensten
- Vrijwilligersdiensten zoals de klussendienst en de hulp bij het invullen van formulieren.


MaatwerkvoorzieningenVoor de inwoners met een ingewikkelde ondersteuningsvraag en/of een ontbrekend of beperkt eigen netwerk is er ondersteuning op maat beschikbaar. Te denken valt aan:

• thuisondersteuning, o.a huishoudelijke hulp, het verstrekken van hulpmiddelen zoals de traplift, aangepaste fiets e.d
• logeervoorziening,
• dagbesteding,
• activering,
• inkomenssteun
• opvang.

De maatwerkvoorzieningen worden uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.


ZorgafnemersDe groepen inwoners die de zorg van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nodig kunnen hebben zijn:
-ouderen (met somatische of psychogeriatrische problematiek)
-mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte
-mensen met verstandelijke beperking
-mensen met een psychische of psychosociale beperking
-mensen met een zintuiglijke beperking (doof en/of blind)
-mantelzorgers
-allochtonen
-verslaafden
-dak- en thuislozen.


Taken van de WMO:De taken van de WMO die door de gemeente worden uitgevoerd zijn onder te verdelen in drie items:

- Het bevorderen van de sociale samenhang, het ondersteunen van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente waarborgen en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

- Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

- Het bieden van maatschappelijke opvang zoals vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

11 May 2015