Missie en Visie

De adviesraad van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft gevraagd en ongevraagd, advies aan het college van B&W over alle werkgebieden die onder deze wet vallen.

De raad bestaat uit inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht die op vrijwillige basis meedenken over de zorgtaken van de gemeente. Zij zijn er voor alle mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking en de mantelzorgers. Vanwege de omvorming naar het Sociaal Domein waarin ook de jeugd vertegenwoordigd zal zijn, is de raad dringend op zoek naar ervaringsdeskundigen met een bestuurlijke achtergrond.

Vanuit de raad zijn er werkgroepen met ervaringsdeskundigen gevormd. Deze werkgroepleden delen hun ervaringen en kijken hoe de zorg verloopt bij de mensen die dat nodig hebben.
Twee afgevaardigden vanuit de werkgroep wonen de raadsvergaderingen bij. De raad is op zoek naar nieuwe leden vanuit cliëntenorganisaties en huurcommissies om de werkgroepen te ondersteunen.

De raad probeert een goede dekkingsgraad te hebben in de vertegenwoordiging op alle werkgebieden. Dat lukt niet altijd. Het blijft tenslotte vrijwilligerswerk. We maken gebruik van de kennis van externe deskundigen. Om de mensen te bereiken die nog niet bekend zijn in onze achterban en om alle inwoners beter te informeren, is deze website gelanceerd.

De website bevat een contactformulier. Deze kan gebruikt worden voor het ophalen van signalen uit de samenleving over onderwerpen die met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te maken hebben. Bijvoorbeeld problemen met algemene voorzieningen zoals de Drechthopper of het gemis aan ribbel tegels voor visueel gehandicapten. Problemen met begeleiding of huishoudelijke hulp, vallen onder de maatwerkvoorzieningen en kunnen ook gemeld worden. Daarbij moet wel in acht genomen worden dat de WMO adviesraad geen individuele gevallen kan oplossen maar na de melding kan onderzoeken of meer mensen met hetzelfde probleem zitten. Als dat zo is, dan kan de raad het college adviseren.

De WMO adviesraad vergadert eens in de twee maanden samen met een medewerker van de gemeente. De stukken waarover de raad moet adviseren zijn niet altijd even makkelijk leesbaar. Dat vergt enig uitzoek werk om tot een goed advies te komen.
Alle vergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn van harte welkom.

Met onze adviezen willen wij eraan bijdragen dat elke burger in Hendrik-Ido-Ambacht mee kan blijven doen. De inwoners zijn onze ogen en oren. Laat gerust weten wat er goed en wat er structureel mis gaat. Suggesties en praktijkverhalen (anoniem) zijn van harte welkom via het contactformulier. Bellen kan ook. Neem dan contact op met Arie van der Vlies, telefoonnummer 078-6819031. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met privacy gevoelige gegevens.